نمایش بر اساس

قیمت

قیمت

  • 6٬000 ‎تومان - 160٬000 ‎تومان

کود معدنی

کود معدنی

3 محصول وجود دارد.

فیلترهای فعال

تقویت کننده گیاه 150 گرمی هربان

4 Review(s) 
10٬000 ‎تومان
ارسال رایگان

ﻫﺮﺑﺎن ﯾﮏ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻃﺒﯿﻌﻰ و ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﯿﺎﻫﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎوى داﻣﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮده اى از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎﮐﺮو و ﻣﯿﮑﺮو ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﮔﯿﺎه، آن را در ﺑﺮاﺑﺮ آﻓﺎت و ﺗﻨﺶ ﻫﺎ ﻣﻘﺎوم ﻣﻰ ﺳﺎزد.

موجودی: موجود است
اصلاح کننده خاک ۲۰ کیلوگرمی...
  • -139870
  • ارزان شده

اصلاح کننده خاک ۲۰ کیلوگرمی هربان

130٬000 ‎تومان 140٬000 ‎تومان
ارسال رایگان

ﻫﺮﺑﺎن ﯾﮏ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻃﺒﯿﻌﻰ و ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﯿﺎﻫﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎوى داﻣﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮده اى از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎﮐﺮو و ﻣﯿﮑﺮو ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﮔﯿﺎه، آن را در ﺑﺮاﺑﺮ آﻓﺎت و ﺗﻨﺶ ﻫﺎ ﻣﻘﺎوم ﻣﻰ ﺳﺎزد.

موجودی: موجود است
اصلاح کننده خاک ۲۵ کیلوگرمی... اصلاح کننده خاک ۲۵ کیلوگرمی...
  • -169840
  • ارزان شده

اصلاح کننده خاک ۲۵ کیلوگرمی هربان

160٬000 ‎تومان 170٬000 ‎تومان
ارسال رایگان

ﻫﺮﺑﺎن ﯾﮏ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻃﺒﯿﻌﻰ و ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﯿﺎﻫﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎوى داﻣﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮده اى از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎﮐﺮو و ﻣﯿﮑﺮو ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﮔﯿﺎه، آن را در ﺑﺮاﺑﺮ آﻓﺎت و ﺗﻨﺶ ﻫﺎ ﻣﻘﺎوم ﻣﻰ ﺳﺎزد.

موجودی: موجود است